Adatvédelmi nyilatkozat

A Mi és Más Kft. (székhely: 1026, Budapest, Lepke u. 21.;, a továbbiakban:
Szolgáltató/Adatkezelő) a személyes adatok kezelése és az érintettet ezzel összefüggésben
megillető jogok a körében ügyfeleit, vendégeit, illetve honlapjának látogatóit ezúton az
alábbiaktól tájékoztatja.

A Szolgáltató elkötelezett az általa személyes adatok védelme iránt, így biztosítja ez
érintetteket az e tekintetben mindenkor irányadó jogszabályok maradéktalan betartásával,
bizalmas, jelen nyilatkozatban rögzítetteknek megfelelően történő adatkezelésről. Az Átrium
Panzió kijelenti, hogy tiszteletben tartja partnerei, ügyfelei, honlapja látogatóinak személyhez
fűződő jogait.

A Szolgáltatóval kapcsolatba kerülő érintett adatai rendelkezésre bocsátásával elfogadja az
alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezeléshez.

Az adatvédelmi szabályzat célja és hatálya

Jelen Szabályzat célja annak biztosítása, hogy a Szolgáltató az adatkezelés során megfeleljen
az azzal összefüggésben irányadó jogszabályi rendelkezéseknek.

Jelen Szabályzat a Honlapon történő közzététellel lép hatályba. Jelen Szabályzat
közzétételének napja 2019. augusztus 1.

Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a Szolgáltatóra, az Érintettekre, továbbá azon személyekre,
akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.

Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a Szolgáltató valamennyi szervezeti egységében, illetve a
Honlapon keresztül folytatott adatkezelésre.

Értelmező rendelkezések

Jelen szabályzat alkalmazásában:

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a
jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy
a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az
adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel
készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket
meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy
közvetve – azonosítható természetes személy;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval;

Honlap: atriumpanzio.hu

Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó
személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító
jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára jellemző ismeret -, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Az adatkezelés jogalapja

Személyes adat akkor kezelhető az Átrium Panzió részéről, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi
önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).

Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy
aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok
védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Cselekvőképtelen és 16 éven aluli korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy
nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás
részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló adatkezelést céloz, és
különösebb megfontolást nem igényel.

Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes
hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek
védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen
veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak
fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett
adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen
érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll
további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását
követően is kezelheti.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség
teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak,
továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges
mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. A személyes
adatoknak az érintett, illetve képviselője által történő rendelkezésre bocsátása, illetve a jelen
nyilatkozatban foglalt tájékoztatás megismerésének visszaigazolása a fentiek szerinti
beleegyezésnek minősül.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés
hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen
– tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az
adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult
személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő
az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy
harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik
ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel
kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. A Szolgáltató fenti kötelezettségét jelen
nyilatkozat közzétételével teljesíti.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét,
valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen
azonosítani.

A Szolgáltató szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak kötelesek a megismert
személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. A személyes adatokat kezelő és azokhoz
hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek kötelesek Titokvédelmi nyilatkozatot tenni.

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és
kötelezettség teljesítése érdekébe kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az
adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik.

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely
az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.
Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Amennyiben a személyes adat közlője nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő
kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelés a Honlapon
a) A Honlapon az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, illetve az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
b) A kezelt adatok köre:
– a Honlap felkeresésének dátuma és időpontja,
– a Felhasználó számítógépének IP címe,
– böngészőjének típusa,
– a Felhasználó neve,
– telefonszáma,
– e-mail címe,
– érkezés és távozás dátuma, illetve időpontja,
– felnőtt vendégek száma, gyermekek száma és életkora,
– ellátás típusa,
– a Felhasználó által megadott egyéb személyes adatok, így különösen
– természetes személyazonosító adatok,
– útlevél száma,

– egyéb személyes okmányok azonosító száma.

c) Az adatok törlésének határideje: a szobafoglalástól számított 5 év, ajánlatkérés esetén, ha
nem jött létre szerződés azonnal; míg a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulások esetében a
hozzájárulás visszavonásáig. A számviteli bizonylatok esetében a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrzi meg Szolgáltató.

d) A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:
– postai úton (1026, Budapest, Lepke utca 21. vagy 2500, Esztergom, Bajcsy-Zsilinszky utca
29.)
– e-mail útján (info@atriumpanzio.hu)

e) Tájékoztatjuk Felhasználóinkat, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetőleg jogszabály
felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg
iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a Szolgáltatót.

f) A Szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét
megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés
céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

g) A Szolgáltató a vendégek által átadott, a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat,
információkat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvényben rögzítetteknek megfelelően kezeli.

h) A Szolgáltató a szolgáltatás (Honlap teljes körű használata, pl. foglalás, hírlevél küldés)
nyújtásának céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait, kizárólag az ahhoz szükséges
mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak.

i) Kezeli továbbá azokat a személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához
technikailag feltétlenül szükségesek. Amennyiben a személyes adat felvételére a Felhasználó
hozzájárulásával került sor, a Szolgáltató a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének
hiányában
– a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy 
– Szolgáltató vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek
érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további
külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is
kezelheti.

j) A Felhasználókról a Szolgáltató ezen felül csak olyan információkat gyűjt (IP-cím,
felhasználás időpontja, megtekintett weboldal, böngészőprogram, valamint a böngésző egyedi
azonosítását lehetővé tévő egy vagy több cookie), amelyeket kizárólag a Szolgáltatások
fejlesztése és fenntartása érdekében, illetve statisztikai célokra használ fel. A Szolgáltató ezen
statisztikai célokból feldolgozott adatokat kizárólag személyes azonosításra alkalmatlan
formában használja fel. A Szolgáltató a Szolgáltatások minőségének javítása érdekében a
Felhasználó számítógépén egy-egy karaktersorozatot tartalmazó fájlt, ún. cookie-t helyez el,
amennyiben ehhez Felhasználó hozzájárul. Amennyiben nem járul hozzá Felhasználó, azt
előzetesen jelzi a d) pontban meghatározott elérhetőségeken.

k) A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy részére csak a
Szolgáltató egyes – a Felhasználó által használt – szolgáltatásainak fejlesztése és / vagy
működtetése érdekében továbbítja. A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat
harmadik személy céljainak érdekében nem használja fel, és azokkal semmilyen egyéb módon
nem él vissza.

l) A Weboldalak külső (nem a Szolgáltató által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is
tartalmaznak, ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb
fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért a
Szolgáltató mindennemű felelősségét kizárja.

m) A szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a jelen
adatvédelmi tájékoztatóban leírtaknak megfelelően, a szolgáltatás teljes körű nyújtásának
céljából a Szolgáltató összegyűjtse és kezelje személyes adatait.

Hírlevél

a) A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz,
hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott
elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse.

b) Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz, hogy
a Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

c) A Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás
nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben a Szolgáltató
minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és
további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról
leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

d) Az adatkezelés célja: gazdasági reklámüzenetet is tartalmazó elektronikus hírlevelek
küldése Felhasználó részére, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról, illetve
szolgáltatásokról.

e) Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

6. § (5) bekezdése.
f) A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, dátum, időpont.

g) Az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a
leiratkozásig.

Adatbiztonság

a) A Szolgáltató minden szükséges és elvárható biztonsági lépést, szervezési és technikai
intézkedést megtesz a személyes adatok biztonsága, illetve azok jogosulatlan
megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében.

b) A Szolgáltató minden szükséges és elvárható intézkedést megtesz az adatintegritás
biztosítása érdekében, azaz az általa kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontossága,
teljessége, valamint naprakész állapota érdekében.

c) A Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,
valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

d) A Szolgáltató ezért fenntartja a jogot, hogy amennyiben ügyfelei vagy partnerei részéről a
rendszerében biztonsági rést érzékel, akkor azokról az ügyfeleit és partnereit tájékoztassa, és
ezzel egyidejűleg a biztonsági rés megszüntetéséig a Szolgáltató rendszeréhez,
szolgáltatásaihoz való hozzáférését, vagy annak egyes funkcióit korlátozza.

e) A Szolgáltató a hálózaton tárolt adatok biztonsága érdekében a szerveren folyamatos
tükrözéssel kerüli el az adatvesztést.

f) A személyes adatokat tartalmazó adatbázisok aktív adataiból a Szolgáltató napi mentést
végez.

g) A személyes adatokat kezelő hálózaton. A Szolgáltató folyamatosan gondoskodik a
vírusvédelemről.

h) A Szolgáltató hálózatán kezelt adatokat, adatállományok hozzáférését felhasználói névvel
és jelszóval kell biztosítani.

Az adatkezelésben résztvevők
Az Adatkezelő tevékenysége során kezelt adatokhoz az Adatkezelőn kívül az alábbi harmadik
személyek jogosultak hozzáférni:
név: Bakos-Fehér Evelin Mercédesz egyéni vállalkozó
Székhely: 2521 Csolnok, Móra Ferenc u. 6.
Nyilvántartási szám: 51714031
Adószám: 68415442-1-31
Továbbított adatok köre: foglaló vendég neve, címe, telefonszáma, email címe, foglalás
paraméterei

Tájékoztatás az adatkezelésről
a) Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés
kivételével – törlését vagy zárolását.

b) Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa
vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről,
címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens
körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett
személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan
tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés
állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A
már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy
a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

c) A Szolgáltató a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a
valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

d) A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó
jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az
adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

e) Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt
adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést
törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben
meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság elrendelte.

f) A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll az adatkezelő
rendelkezésére. Amennyiben a Szolgáltató a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés
iránti igényét nem teljesíti, 25 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

g) A Szolgáltató a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Ügyfelet, továbbá mindazokat
értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető,
ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ellenőrzés

a) Az adatvédelemmel kapcsolatos előírások, így különösen jelen nyilatkozatban foglaltak
betartását a Szolgáltatónál adatkezelést végző szervezeti egység vezetői folyamatosan
ellenőrzik

b) A Szolgáltatónál a kezelt adatok ellenőrzését a Szolgáltató, illetve az általa esetlegesen
megbízott adatvédelmi felelős évente egyszer ellenőrzi.

Jogorvoslat

a) Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
– a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
– a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-
kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
– törvényben meghatározott egyéb esetben.

b) A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és
döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Szolgáltató az érintett tiltakozásának
megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és
adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az
annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett
személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog
érvényesítése érdekében.

c) Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató döntésével nem ért egyet, az ellen – annak
közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

d) Felhasználó a jogainak megsértése esetén Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság
az ügyben soron kívül jár el.

e) Jogorvoslattal, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet
élni. A Hatóság elérhetőségei:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Esztergom, 2019. augusztus 1.

Mi és Más Kft.
adatkezelő

advanced-floating-content-close-btn